راهنمای استفاده از سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

صفحه نظارت بر پیشرفت فیزیکی

 
مدیران سیستم مدیران سیستم می توانند کاربران اداره تعاون استان ها را ویرایش کنند.

برای این منظور ابتدا نام کاربری فرد مورد نظر را وارد کنید ، سپس دکمه جستجو را کلیک کنید.

در این صفحه می توانید کاربر را فعال یا غیر فعال کنید(اگر تیک داشته باشد فعال است)

همچنین می توانید نام و نام خانوادگی و آدرس پست الکترونیکی جدید فرد را وارد کنید و سپس روی دکمه ویرایش اطلاعات کاربر و ارسال ایمیل در صورت لزوم کلیک کنید. در صورت تیک دار کردن تغییر کلمه عبور و ارسال ایمیل ، کلمه عبور جدیدی به آدرس الکتونیکی کاربر ارسال خواهد شد.

 

کاربران ادارات کل تعاون استان ها کاربران ادارات کل تعاون استان ها می توانند کاربران اداره تعاون شهرستان و تعاونی و اتحادیه و بازرسان را ویرایش کنند.

برای این منظور ابتدا نام کاربری فرد مورد نظر را وارد کنید ، سپس دکمه جستجو را کلیک کنید.

در این صفحه می توانید کاربر را فعال یا غیر فعال کنید(اگر تیک داشته باشد فعال است)

همچنین می توانید نام و نام خانوادگی وآدرس پست الکترونیکی جدید فرد را وارد کنید و سپس روی دکمه ویرایش اطلاعات کاربر و ارسال ایمیل در صورت لزوم کلیک کنید. در صورت تیک دار کردن تغییر کلمه عبور و ارسال ایمیل ، کلمه عبور جدیدی به آدرس الکتونیکی کاربر ارسال خواهد شد.

 

کاربران ادارات شهرستان کاربران اداره تعاون شهرستان می توانند کاربران تعاونی و اتحادیه و بازرسان را ویرایش کنند.

برای این منظور ابتدا نام کاربری فرد مورد نظر را وارد کنید ، سپس دکمه جستجو را کلیک کنید.

 

در این صفحه می توانید کاربر را فعال یا غیر فعال کنید(اگر تیک داشته باشد فعال است)

همچنین می توانید نام و نام خانوادگی وآدرس پست الکترونیکی جدید فرد را وارد کنید و سپس روی دکمه ویرایش اطلاعات کاربر و ارسال ایمیل در صورت لزوم کلیک کنید. در صورت تیک دار کردن تغییر کلمه عبور و ارسال ایمیل ، کلمه عبور جدیدی به آدرس الکتونیکی کاربر ارسال خواهد شد.

 

کليه حقوق مطالب مندرج در این سامانه متعلق به وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنامهرفن