راهنمای استفاده از سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

صفحه جداول پایه:

 
مدیران سیستم

برای مشاهده فرم اطلاعات مبنا روی لینک اطلاعات مبناها کلیک کنید.(برای مشاهده راهنمای کامل فرم اطلاعات مبنا اینجا کلیک نمایید.)

برای مشاهده فرم اطلاعات سوالات قانونی روی لینک اطلاعات سوالات قانونی کلیک کنید.(برای مشاهده راهنمای کامل اطلاعات سوالات قانونی اینجا کلیک کنید.)

برای مشاهده فرم ویرایش اطلاعات مدیران کل روی لینک ویرایش اطلاعات مدیران کلیک کنید. (برای مشاهده راهنمای کامل ویرایش اطلاعات مدیران اینجا کلیک کنید.)

 

برای دسترسی به فرم نظارت قانونی روی لینک ورود به قسمت نظارت قانونی کلیک کنید.    ( برای مشاهده راهنمای کامل قسمت نظارت قانونی اینجا کلیک نمایید )

برای دسترسی به فرم نظارت بر پیشرفت فیزیکی روی لینک ورود به قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی کلیک کنید.    ( برای مشاهده راهنمای کامل قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی اینجا کلیک نمایید )

 برای خروج از سیستم  روی لینک خروج از سیستم کلیک کنید.

 

کليه حقوق مطالب مندرج در این سامانه متعلق به وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنامهرفن