راهنمای استفاده از سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

صفحه نظارت قانونی: رسیدگی به تعاونی هایی که تاریخ اتمام ماموریت مدیران آنها تمام شده است

 
مدیران سیستم

 ابتدا نام استان مورد نظر خود را از لیست بازشونده استان انتخاب کرده و سپس نام شهر و رشته و گرایش مربوطه را نیز از لیست های بعدی انتخاب کنید.

سپس برای مشاهده لیست تعاونی ها از لیست مربوطه نوع تعاونی هایی را که مد نظر است انتخاب نموده و سپس کلید نمایش را کلیک کنید.

برای مشاهده لیست تعاونی هایی که دو ماه و کمتر به تاریخ اتمام ماموریت مدیران آنها مانده روی کلید لیست تعاونی هایی که دو ماه مانده کلیک کنید .

به این ترتیب می توانید لیست تعاونی های مد نظر ببینید و متن نامه تیپ را در سیستم مشاهده کنید یا از آن پرينت بگیرید (با کلیک بر روی علامت نامه)

در سمت راست و پایین صفحه آماری از تعداد تعاونی های مشمول ماده 5 و غیر مشمول و پیشنهاد شده برای مشمولیت ماده 5 و نیز تعاونی های تحت نظارت در کل کشور و نیز استان و شهر مربوطه اراعه شده است. 


 

کاربران ستادی

 ابتدا نام استان مورد نظر خود را از لیست بازشونده استان انتخاب کرده و سپس نام شهر و رشته و گرایش مربوطه را نیز از لیست های بعدی انتخاب کنید.

سپس برای مشاهده لیست تعاونی ها از لیست مربوطه نوع تعاونی هایی را که مد نظر است انتخاب نموده و سپس کلید نمایش را کلیک کنید.

برای مشاهده لیست تعاونی هایی که دو ماه و کمتر به تاریخ اتمام ماموریت مدیران آنها مانده روی کلید لیست تعاونی هایی که دو ماه مانده کلیک کنید .

 

به این ترتیب می توانید لیست تعاونی های مد نظر ببینید و متن نامه تیپ را در سیستم مشاهده کنید یا از آن پرينت بگیرید (با کلیک بر روی علامت نامه)

 

در سمت راست و پایین صفحه آماری از تعداد تعاونی های مشمول ماده 5 و غیر مشمول و پیشنهاد شده برای مشمولیت ماده 5 و نیز تعاونی های تحت نظارت در کل کشور و نیز استان و شهر مربوطه اراعه شده است. 

 

کاربران ادارات کل تعاون استان ها

ابتدا نام شهر و رشته و گرایش مربوطه را از لیست های بازشونده انتخاب کنید. 

 

سپس برای مشاهده لیست تعاونی ها از لیست مربوطه نوع تعاونی هایی را که مد نظر است انتخاب نموده و سپس کلید نمایش را کلیک کنید.

برای مشاهده لیست تعاونی هایی که دو ماه و کمتر به تاریخ اتمام ماموریت مدیران آنها مانده روی کلید لیست تعاونی هایی که دو ماه مانده کلیک کنید .

 

به این ترتیب می توانید لیست تعاونی های مد نظر ببینید و متن نامه تیپ را در سیستم مشاهده کنید و یا ثبت , حذف کنید و یا از آن پرينت بگیرید .

 

در سمت راست و پایین صفحه آماری از تعداد تعاونی های مشمول ماده 5 و غیر مشمول و پیشنهاد شده برای مشمولیت ماده 5 و نیز تعاونی های تحت نظارت در کل کشور و نیز استان و شهر مربوطه اراعه شده است. 

 

کاربران ادارات شهرستان

ابتدا نام شهر و رشته و گرایش مربوطه را از لیست های بازشونده انتخاب کنید. 

سپس برای مشاهده لیست تعاونی ها از لیست مربوطه نوع تعاونی هایی را که مد نظر است انتخاب نموده و سپس کلید نمایش را کلیک کنید.

برای مشاهده لیست تعاونی هایی که دو ماه و کمتر به تاریخ اتمام ماموریت مدیران آنها مانده روی کلید لیست تعاونی هایی که دو ماه مانده کلیک کنید .

به این ترتیب می توانید لیست تعاونی های مد نظر ببینید و متن نامه تیپ را در سیستم مشاهده کنید و یا ثبت , حذف کنید و یا از آن پرينت بگیرید .

 

در سمت راست و پایین صفحه آماری از تعداد تعاونی های مشمول ماده 5 و غیر مشمول و پیشنهاد شده برای مشمولیت ماده 5 و نیز تعاونی های تحت نظارت در کل کشور و نیز استان و شهر مربوطه اراعه شده است. 

 

کليه حقوق مطالب مندرج در این سامانه متعلق به وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنامهرفن