راهنمای استفاده از سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

صفحه نظارت قانونی: ویرایش وضعیت مشمولیت تعاونی ها

 
مدیران سیستم


مدیران سیستم ابتدا باید نام استان و شهر و رشته و گرایش مورد نظر را از لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنند.

برای مشاهده لیست تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده 5 روی دکمه لیست تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده که به رنگ قهوه ای مشاهده می شود کلیک کنید

برای مشاهده لیست تعاونی های مشمول ماده 5 روی دکمه لیست تعاونی های مشمول ماده 5 که به رنگ آبی مشاهده می شود کلیک کنید

برای مشاهده لیست تعاونی های مشمول نظارت محلی روی دکمه لیست تعاونی های تحت نظارت کلیک کنید

.

برای مشاهده لیست تمام تعاونی ها روی دکمه لیست تمام تعاونی ها کلیک کنید.

همانطور که در شکل راهنمای رنگ بندی نمایش داده شده است هر یک از تعاونی هایی که مشمول نظارت محلی یا ماده 5 هستند و یا برای نظارت ماده 5 پیشنهاد شده اند به رنگ های مختلف نمایش داده شده اند و از تعاونی های دیگر متمایز شده اند.

در این قسمت با کلیک بر روی چک باکس مقابل هر تعاونی، می توانید تعاونی ها را مشمول ماده 5 نمایید یا از این حالت خارج کنید.

دقت کنید که تعاونی هایی که به حالت «مشمول ماده 5» تغییر حالت یافته اند، در لیست به رنگ آبی نمایش داده می شوند و در مقابل نام آنها نیز حالت آنها نوشته شده است. همینطور تعاونی های تحت نظارت به رنگ سبز و تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده 5  به رنگ قهوه ای نمایش داده شده اند و در مقابل آنها نیز کاربر پیشنهاد شده مشخص شده است.

در لیست بازشونده سمت چپ نیز سال مالی تعاونی مشخص شده است که می توانید آن را تغییر دهید.

 

کاربران ستادی

کاربران ستادی ابتدا باید نام استان و شهر و رشته و گرایش مورد نظر را از لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنند.

 

برای مشاهده لیست تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده 5 روی دکمه لیست تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده که به رنگ قهوه ای مشاهده می شود کلیک کنید

برای مشاهده لیست تعاونی های مشمول ماده 5 روی دکمه لیست تعاونی های مشمول ماده 5 که به رنگ آبی مشاهده می شود کلیک کنید

برای مشاهده لیست تعاونی های مشمول نظارت محلی روی دکمه لیست تعاونی های تحت نظارت کلیک کنید

.

برای مشاهده لیست تمام تعاونی ها روی دکمه لیست تمام تعاونی ها کلیک کنید.

همانطور که در شکل راهنمای رنگ بندی نمایش داده شده است هر یک از تعاونی هایی که مشمول نظارت محلی یا ماده 5 هستند و یا برای نظارت ماده 5 پیشنهاد شده اند به رنگ های مختلف نمایش داده شده اند و از تعاونی های دیگر متمایز شده اند.

در این قسمت با کلیک بر روی چک باکس مقابل هر تعاونی، می توانید تعاونی ها را مشمول ماده 5 نمایید یا از این حالت خارج کنید.

توجه داشته باشید که تعاونی هایی که به حالت «مشمول ماده 5» تغییر حالت یافته اند، در لیست به رنگ آبی نمایش داده می شوند و در مقابل نام آنها نیز حالت آنها نوشته شده است. همینطور تعاونی های تحت نظارت به رنگ سبز و تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده 5  به رنگ قهوه ای نمایش داده شده اند و در مقابل آنها نیز کاربر پیشنهاد شده مشخص شده است.

در لیست بازشونده سمت چپ نیز سال مالی تعاونی مشخص شده است که می توانید آن را تغییر دهید.

کاربران ادارات کل تعاون استان ها

 کاربران ادارات تعاون استان ها ابتدا باید نام  شهر و رشته و گرایش مورد نظر را از لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنند.

برای مشاهده لیست تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده 5 روی دکمه لیست تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده که به رنگ قهوه ای مشاهده می شود کلیک کنید

برای مشاهده لیست تعاونی های مشمول ماده 5 روی دکمه لیست تعاونی های مشمول ماده 5 که به رنگ آبی مشاهده می شود کلیک کنید

برای مشاهده لیست تعاونی های مشمول نظارت محلی روی دکمه لیست تعاونی های تحت نظارت کلیک کنید

برای مشاهده لیست تمام تعاونی ها روی دکمه لیست تمام تعاونی ها کلیک کنید.

تعاونی هایی که مشمول ماده 5 شده اند قابل ویرایش به وسیله کاربران ادارات تعاون استان ها نیستند ولی بقیه تعاونی ها را می توانید مشمول نظارت محلی کنید یا برای مشمولیت ماده 5 پیشنهاد دهید .

در مقابل هر تعاونی دو چک باکس قرار دارد با کلیک بر روی چک باکس اول می توانید تعاونی را مشمول نظارت کرده یا از این حالت خارج نمایید. با کلیک بر روی چک باکس دوم می توانید یک تعاونی را برای مشمولیت ماده 5 پیشنهاد داده یا از این حالت خارج نمایید.

دقت کنید که تعاونی هایی که مشمول ماده 5 اند در لیست به رنگ آبی نمایش داده می شوند و در مقابل نام آنها نیز حالت آنها نوشته شده است. همینطور تعاونی های تحت نظارت به رنگ سبز و تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده 5  به رنگ قهوه ای نمایش داده شده اند و در مقابل آنها نیز کاربر پیشنهاد شده مشخص شده است.

در لیست بازشونده سمت چپ نیز سال مالی تعاونی مشخص شده است که می توانید آن را تغییر دهید.

همانطور که در شکل راهنمای رنگ بندی نمایش داده شده است هر یک از تعاونی هایی که مشمول نظارت محلی یا ماده 5 هستند و یا برای نظارت ماده 5 پیشنهاد شده اند به رنگ های مختلف نمایش داده شده اند و از تعاونی های دیگر متمایز شده اند.

 

 

کاربران ادارات شهرستان

کاربران ادارات شهرستان ها ابتدا باید رشته و گرایش مورد نظر را از لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنند.

برای مشاهده لیست تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده 5 روی دکمه لیست تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده که به رنگ قهوه ای مشاهده می شود کلیک کنید

برای مشاهده لیست تعاونی های مشمول ماده 5 روی دکمه لیست تعاونی های مشمول ماده 5 که به رنگ آبی مشاهده می شود کلیک کنید

برای مشاهده لیست تعاونی های مشمول نظارت محلی روی دکمه لیست تعاونی های تحت نظارت کلیک کنید

برای مشاهده لیست تمام تعاونی ها روی دکمه لیست تمام تعاونی ها کلیک کنید.

تعاونی هایی که مشمول ماده 5 شده اند قابل ویرایش به وسیله کاربران ادارات تعاون استان ها نیستند ولی بقیه تعاونی ها را می توانید مشمول نظارت محلی کنید یا برای مشمولیت ماده 5 پیشنهاد دهید .

در مقابل هر تعاونی دو چک باکس قرار دارد با کلیک بر روی چک باکس اول می توانید تعاونی را مشمول نظارت کرده یا از این حالت خارج نمایید. با کلیک بر روی چک باکس دوم می توانید یک تعاونی را برای مشمولیت ماده 5 پیشنهاد داده یا از این حالت خارج نمایید.

دقت کنید که تعاونی هایی که مشمول ماده 5 اند در لیست به رنگ آبی نمایش داده می شوند و در مقابل نام آنها نیز حالت آنها نوشته شده است. همینطور تعاونی های تحت نظارت به رنگ سبز و تعاونی های پیشنهادی برای مشمولیت ماده 5  به رنگ قهوه ای نمایش داده شده اند و در مقابل آنها نیز کاربر پیشنهاد شده مشخص شده است.

در لیست بازشونده سمت چپ نیز سال مالی تعاونی مشخص شده است که می توانید آن را تغییر دهید.

همانطور که در شکل راهنمای رنگ بندی نمایش داده شده است هر یک از تعاونی هایی که مشمول نظارت محلی یا ماده 5 هستند و یا برای نظارت ماده 5 پیشنهاد شده اند به رنگ های مختلف نمایش داده شده اند و از تعاونی های دیگر متمایز شده اند.

 

 

کليه حقوق مطالب مندرج در این سامانه متعلق به وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنامهرفن