راهنمای استفاده از سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها

صفحه نظارت قانونی:

 
مدیران سیستم مدیران برای استفاده از این صفحه سه گزینه دارند

برای ورود به صفحه جداول پایه روی لینک جداول پایه کلیک کنید
( برای مشاهده راهنمای کامل جداول پایه اینجا کلیک نمایید )

برای ورود به صفحه نظارت بر پیشرفت فیزیکی روی لینک ورود به قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی کلیک کنید.
.
( برای مشاهده راهنمای کامل نظارت بر پیشرفت فیزیکی اینجا کلیک نمایید )

برای خروج از سیستم روی لینک خروج از سیستم کلیک کنید.

 

کاربران ستادی کاربران ستادی برای استفاده از این صفحه سه گزینه دارندبرای ورود به صفحه نظارت بر پیشرفت فیزیکی روی لینک ورود به قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی کلیک کنید..
( برای مشاهده راهنمای کامل نظارت بر پیشرفت فیزیکی اینجا کلیک نمایید
)

برای خروج از سیستم روی لینک خروج از سیستم کلیک کنید.

 

کاربران ادارات کل تعاون استان ها کاربران ادارات کل تعاون استان ها برای استفاده از این صفحه سه گزینه دارندبرای ورود به صفحه نظارت بر پیشرفت فیزیکی روی لینک ورود به قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی کلیک کنید..
( برای مشاهده راهنمای کامل نظارت بر پیشرفت فیزیکی اینجا کلیک نمایید
)

برای خروج از سیستم روی لینک خروج از سیستم کلیک کنید.

 

کاربران ادارات شهرستان  

کاربران ادارات شهرستان برای استفاده از این صفحه سه گزینه دارندبرای ورود به صفحه نظارت بر پیشرفت فیزیکی روی لینک ورود به قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی کلیک کنید..
(برای مشاهده راهنمای کامل نظارت بر پیشرفت فیزیکی اینجا کلیک نمایید  )

برای خروج از سیستم روی لینک خروج از سیستم کلیک کنید.

 

کليه حقوق مطالب مندرج در این سامانه متعلق به وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنامهرفن