کلیه حقوق مربوط به این سامانه متعلق به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنا مهر فن -  Borna Mehr Fann (سهامی خاص)